Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 2021-06-30

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOŠ) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě kupní nebo licenční smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Digital Media s.r.o.
Hamerská 215/7 
779 00 Olomouc
Tel: (+420) 585 227 272
Fax: (+420) 585 436 737
IČO: 25835513
DIČ: 379-25835513

Společnost Digital Media s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20543.
(dále jen „prodávající“)  
a
kupující, jako jiná fyzická či právnická osoba (dále jen „kupující“).

Kupující při podání objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součásti vzniklé kupní či licenční smlouvy.

Vymezení pojmů

Software – soubor zahrnující software v elektronické podobě. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

Výrobce software / poskytovatel licence – právnická či fyzická osoba, která je majitelem autorských práv k danému softwrovému produktu.

Uživatel licence – fyzická nebo právnická osoba, která se uživatelem licence stala zakoupením licence prostřednictvím tohoto elektronického obchodu nebo s využitím jiného prodejního kanálu prodávajícího.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provede objednávku tím, že přesně určí prodávajícímu množství, název a kód požadované licence software nebo služby některým z níže uvedených způsobů:

 • Na stránkách elektronického obchodu prodávajícího „vloží“ vybranou licenci nebo službu do elektronického nákupního košíku a dokončí objednávkový proces
 • Zašle email na emailovou adresu prodávajícího objednávku s přesným soupisem objednávaného software nebo služeb. V tomto případě musí objednávka onsahovat zejména tyto údaje:
  • kompletní informace o objednávaném produktu (zejména kód a název produktu)
  • informace o kupujícím (fakturační údaje, jméno a příjmení kontaktní osoby a její email)
  • případně další údaje nezbytné pro zpracování objednávky (například potvrzení o studiu v případě objednávky studentských licencí software apod.)

Před zasláním kompletní objednávky prodávajícímu prostřednictvím emailu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky zapsal. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající přijetí objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodejce nenese zodpovědnost za vady vzniklé vinou třetích stran (komunikačními prostředky, spamovými filtry, nekompatibilitou zařízení apod.)  nebo vyšší mocí.

Prodávající nenese odpovědnost za správný výběr licencí software nebo služeb ze strany kupujícího a není ani zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným výběrem software nebo jeho nekompatibilitou s elektronickými zařízeními zákazníka.

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Ze strany prodávajícího

Prodávají si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy v případech, že kupující objednal licence software:

 • které jsou výrobcem označeny jako licence dostupné pouze pro omezený okruh uživatelů (např. ale nikoliv výhradně licence pro studenty, školy, státní správu, licence vyhrazené pouze pro majitele předchozích verzí software apod.) a kupující:
  • nesplňuje podmínky stanovené výrobcem pro dodání takového typu licence
  • nedodá neprodleně všechny doplňující informace a dokumenty nezvratně prokazující jeho příslušnost do výrobcem stanoveného okruhu uživatelů, kteří mohou tento typ licence objednat
  • při objednávce poskytnul prodávajícímu zavádějící nebo neúplné údaje
 • výrobce software ukončil prodej dané verze software nebo ji nahradil jinou verzí
 • sídlo, fakturační adresa nebo adresa trvalého bydlište kupujícího je mimo území Evropské unie
 • dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části, popřípadě prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči prodávajícímu ze strany Kupujícího
 • došlo k chybě nebo narušení technického prostředí elektronického obchodu, které ovlivnilo jeho bezpečnost a/nebo funkčnost a to včetně zobrazování informací o produktech a jejich cen nebo zpracovávání objednávek a to i tehdy, když zákazník obdržel automaticky generované potvrzení objednávky

Ve výše uvedených případech bude prodávající bezodkladně o této situaci informovat kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce. Jestliže již došlo k úhradě objednávky zákazníkem, zašle prodávající kupujícímu informaci o odstoupení od smlouvy a ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Ze strany kupujícího

Do doby, než bylo kupujícímu odesláno potvrzení objednávky, může kupující objednávku stornovat a to zasláním emailu na obchodní oddělení (emailová adresa je uvedena v těchto VOP). Licence elektronicky dodávaného software nejsou zboží, při nákupu softwarových licencí fyzickými osobami se tedy na ně nevztahují standardní ustanovení občanského zákoníku týkající se možnosti vrácení zboží do 14 dnů. To však nevylučuje možnost individuální dohody o vrácení objednaných licencí software mezi prodávajícím a kupujícím v době do 14 dnů od nákupu licencí software, pokud výrobce software toto umožňuje.

Forma dodání

Software je dodáván elektronickou formou v podobě udělení příslušné licence k softwaru, vystavené přímo výrobcem software nebo jeho autorizovaným zástupcem. Udělením licence se rozumí přijetí informací o vystavení licence zákazníkem. Udělení licence může být ve formě přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu k software nebo poskytnutí informací o vystavení licence například ve formě elektronckého licenčního certifikátu. Zákazník tak přijímá do své dispozice na základě této kupní smlouvy údaje potřebné pro otevření/stažení softwaru z internetového prostředí do elektronického zařízení zákazníka. Dodávka software je dle těchto obchodních podmínek provedena okamžikem, kdy výše uvedené příslušné přístupové údaje k licenci jsou zákazníkovi výrobcem nebo prodávajícím zaslány na email uvedený v objednávce zákazníka. Dodáním předmětu plnění se dle těchto obchodních podmíneki rozumí odeslání přístupových údajů k licenci na email zákazníka. Neaktivování licence zákazníkem či její nevyužívání nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit kupní cenu.

Autorská a jiná práva, záruční podmínky

Zákazník bere na vědomí, že nákup licence software nezakládá jakákoliv právo na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů výrobce software, prodávajícího či jeho smluvních partnerů. Zákazníkovi nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a zákazník není oprávněn nad rámec ustanovení licenční smlouvy k software nebo místně platných zákonů do produktů  jakkoliv zasahovat, kopírovat je, jinak rozšiřovat nebo upravovat.

Veškeré záruky, týkající se funkčnosti zboží povahy softwaru, plynou výhradně z licenční smlouvy, která je uzavírána mezi zákazníkem a příslušným výrobcem softwaru.

Prodávající neodpovídá za kompatibilitu prodaného software s jinými systémy a software. Výrobci software dávají zdarma k dispozici zkušební verze, které může zákazník použít na otestování kompatibility se svým hardware a software před nákupem samotné licence.

 

Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a se směrnicí Evropského parlamantu a rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji.

Potvrzením objednávky Kupující bere na vědomí, že prodávající je dle zákona č. 480/2004 Sb. oprávněn zasílat na sdělenou elektronickou adresu obchodní sdělení. Kupující může Prodávajícímu sdělit, že odvolává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo tak může učinit prostřednictvím k tomu určené internetové stránky, na kterou lze přistoupit pomocí odkazu uvedeného v každé takové zprávě, nebo e-mailové adresy, z níž obchodní sdělení obdržel.

Řešení sporů

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy.

Kontakt

Kupující může kontaktovat Prodávajícího:

 • emailem na adrese obchod (zavináč) digitalmedia (tečka) cz
 • telefonicky na čísle (+420) 585 227 272
 • osobně na adrese sídla firmy (pouze po předchozí domluvě)